Polityka prywatności

Polityka Prywatności
W trosce o Twoje dane osobowe oraz zapewniając Ci możliwość wglądu, ich edycji lub usunięcia, poniżej przedstawiamy Politykę Prywatności TaxForYou. W razie pytań, zastrzeżeń lub wątpliwości, napisz do nas na adres: biuro@taxforyou.pl

Polityka prywatności strony www.taxforyou.pl

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej TaxForYou
2. Strona została przygotowana przez TaxForYou z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Grunwaldzka 10, posiadająca NIP: 7491849983, REGON 161500999
3. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego dokumentu Polityki prywatności jest osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych.
4. Zgodnie z niniejszym dokumentem, wszelkie zamieszczone na Stronie nazwy przedsiębiorców oraz nazwy produktów pozostają pod ochroną prawa jako znaki towarowe lub oznaczenia firm i należą do TaxForYou lub partnerów TaxForYou. Zabronione jest ich wykorzystywanie bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody podmiotu uprawnionego do dysponowania danym znakiem towarowym lub/i znakiem firmy lub/i zastrzeżoną nazwą handlową.
5. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie TaxForYou. TaxForYou zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym dokumencie w każdym czasie, bez uprzedniego powiadomienia kogokolwiek o ich treści.
6. Akceptując niniejszą Politykę prywatności Użytkownik wyraża zgodę na to, aby użytkowanie przez niego strony podlegało uregulowaniom Polityki prywatności TaxForYou.

Wyłączenie odpowiedzialności
1. Żadna z informacji zamieszczonych na Stronie nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zmianami). TaxForYou dokłada należytych starań, aby wszelkie informacje, które zostały zamieszczone na stronie były poprawne i zgodne z stanem faktycznym, z zastrzeżeniem, że TaxForYou nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność lub/i zgodność z rzeczywistym stanem rzeczy takich informacji. TaxForYou nie odpowiada również za jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć z korzystania ze strony, jak i za szkody mogące wyniknąć z podjęcia działań lub zaniechań w oparciu o informacje zawarte na stronie.
2. Strona zawierać może odnośniki do innych stron internetowych tj. stron www bądź innych środków przekazu takich jak radio, telewizja, prasa, reklama przestrzenna etc., w związku z powyższym TaxForYou nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania Polityki prywatności, które obowiązywać będą na tych stronach. TaxForYou nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć w związku z korzystaniem z takich stron internetowych lub środków przekazu.
3. TaxForYou jest uprawniona do usuwania ze strony wszelkich treści, jakie zostaną na niej umieszczone lub za jej pośrednictwem udostępnione w sposób sprzeczny z prawem lub niniejszym dokumentem, a także treści naruszające interesy TaxForYou oraz Użytkownika.
4. TaxForYou nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utrudnienia w korzystaniu ze strony, ani za wszelkie informacje pisemne lub/i ustne uzyskane przez Użytkownika podczas korzystania ze strony.

Zasady ochrony danych osobowych
TaxForYou jest administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników podczas korzystania ze strony. TaxForYou dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
Cel przetwarzania danych osobowych
1. Każda osoba przekazująca TaxForYou dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej jest informowana o konkretnym celu w jakim dane te są przetwarzane oraz podstawie prawnej przetwarzania.
2. TaxForYou wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji
1. TaxForYou zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
2. TaxForYou dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
a. zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste,
b. zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;
f. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;
g. z zachowaniem zapewnienia realizacji praw osób, których dane dotyczą;
h. nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

Pozyskiwanie danych
1. Dane osobowe mogą być pozyskiwane poprzez:
- formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki rozmaitym formularzom dostępnym na stronie internetowej, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, wyrażenia uwag;
- kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronie znajduje się numer telefonu i faksu oraz adres email, pod którymi można się z nami kontaktować;
2. podczas korzystania z zasobów strony gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak „cookies”. Cookies – małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników strony. Pozwalają one stronie „zapamiętać”, kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania ze strony. Szczegóły dotyczące użytkowania plików cookies określone zostały w „Polityce plików cookies”.

Prawa użytkownika
1. TaxForYou respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a. uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
b. prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
c. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e. prawo do przenoszenia danych
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach TaxForYou i jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
2. TaxForYou zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.
3. TaxForYou informuje, że nie ma on obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:
a. korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
b. wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
c. celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
d. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.
5. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.

Zakres udostępniania danych o użytkownikach
TaxForYou oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów TaxForYou.
Prawo do skargi
W każdym przypadku uznania, że jej prawa wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Polityka Prywatności – Pliki COOKIES (Ciasteczka)
Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu i dotyczy wyłącznie przeglądania zawartości Strony www.taxforyou.pl. Serwis prowadzony pod adresem www.taxforyou.pl administrowany jest przez TaxForYou z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Grunwaldzka 10, 47-220, dba o ochronę prywatności Użytkowników, a zbierane informacje za pomocą plików Cookies, służą do pomocy w administrowaniu Serwisu.
Czym są Pliki Cookies?
Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Serwisu, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki Cookies, którymi posługuje się www.taxforyou.pl nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.
Serwis informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności Serwisu. Korzystając ze stron Serwisu, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.
Rodzaje i cel korzystania przez www.TaxForYou.pl Plików Cookies?
SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej.
Cel: m.in. polepszenie nawigacji na stronie.

STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego Urządzeniu końcowym.
Cel: przechowywanie informacji o tym czy Użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał ze Serwisu za pośrednictwem Partnera.

ZEWNĘTRZNE: pliki cookies od serwisów partnerskich: np. facebook, google, googleanalytics.
Cel: prowadzenie statystyk.
Jak włączyć/wyłączyć Pliki Cookies?
Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień i tak np. używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy: 1) Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”; 2) Przejść do zakładki „Prywatność”; 3) Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji.” Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Serwis informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność Serwisu.

Jakie dane są przetwarzane?
www.taxforyou.pl przetwarza dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w celu otrzymywania aktualności związanych z działalnością Serwisu.
Serwis zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.
Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
Przekierowanie do innych stron
Serwis www.taxforyou.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Użytkownik każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z Polityka Prywatności – Pliki Cookies. Serwis www.taxforyou.pl nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności – Pliki Cookies obowiązujące na tych stronach.
Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności – plików Cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.